Planirane pismene provjere znanja od 2. do 9. razreda za prvo polugodište

IIa

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3
Matem

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10
B/H/S j

11

12
Maste

13

14
M.okol

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

14

15

16

17

18

12
B/H/S j

13

14

15
Matem

16

19

20
M.okol

21

22

23

24

25

26

27

28

21

22
M.okol

23
B/H/S j

24

25

19

20

21

22
M.okol

23
B/H/S j

26
Matem

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28

29

30

 

 

26
Matem

27

28

29

30

 

 

IIb

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3
Matem

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10
B/H/S j

11

12
Matem

13

14
M.okol

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

14

15

16

17

18

12
B/H/S j

13

14

15
Matem

16

19

20
M.okol

21

22

23

24

25

26

27

28

21

22
M.okol

23
B/H/S j

24

25

19

20

21

22
M.okol

23
B/H/S j

26
Matem

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28

29

30

 

 

26
Matem

27

28

29

30

 

 

IIc

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3
Matem

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10
B/H/S j

11

12
Matem

13

14
M.okol

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

14

15

16

17

18

12
B/H/S j

13

14

15
Matem

16

19

20
M.okol

21

22

23

24

25

26

27

28

21

22
M.okol

23
B/H/S j

24

25

19

20

21

22
M.okol

23
B/H/S j

26
Matem

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28

29

30

 

 

26

27
Matem

28

29

30

 

 

IId

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7
Mat.

8

9      M.
okolina

10

11

5
Mat.

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19   M.
okolina

20

21

14

15

16

17

18

12

13

14   M.
okolina

15

16

19

20

21

22
Mat.

23

24

25

26

27
Mat.

28

21

22

23

24

25

19

20

21

22

23

26

27

28   M.
okolina

29

30

31

 

 

 

 

28

29

30

 

 

26 Bos.jez

27

28

29

30

 

 

IIIa

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

 

 

 

1
Mat.

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

8

9

10

11Eng.j
B/H/S j

5

6

7

8
B/H/S j

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

14

15

16

17

18
M.okol

12
M.okol

13

14
Eng.j

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

21

22

23

24
Mat.

25

19

20
B/H/S j

21

22

23

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28
Mat.

29

30

 

 

26

27

28

29
Mat.

30

 

 

IIIb

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7
B/H/S j

 

1

2

3

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

8
B/H/S j

9

10

11

5

6

7

8

9
B/H/S j

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

14
Mat.

15
Eng.j

16

17

18

12

13

14
Mat.

15

16
Eng.j

19

20

21

22

23

24
Mat.

25

26
M.okol

27

28

21

22

23

24

25
Mat.

19

20

21
M.okol

22

23

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28

29
M.okol

30

 

 

26

27

28

29

30

 

 

IIIc

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

8

9

10

11

5

6

7
B/H/S j

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

14

15Eng.j
M.okol

16

17
B/H/S j

18

12

13
Mat.

14

15

16
Eng.j

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

21

22

23

24
Mat.

25

19

20

21
M.okol

22

23

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28

29

30

 

 

26

27

28

29

30

 

 

IIId

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7
B/H/S j

 

1

2

3

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

8

9

10

11

5

6

7

8
B/H/S j

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

14

15Eng.j
B/H/S j

16

17

18

12

13

14
Mat.

15

16
Eng.j

19

20

21

22

23

24

25
M.okol

26

27

28
Mat.

21

22

23

24
Mat.

25

19

20

21
M.okol

22

23

26

27

28

29
M.okol

30

31

 

 

 

 

28

29
M.okol

30

 

 

26

27

28

29

30

 

 

IVa

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4
Mate

5

6

7

 

1

2

3

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20 B/H/S j

21

14

15
B/H/S j

16

17

18
Eng.j

12

13

14
Eng.j

15

16
B/H/S j

19

20

21

22

23
B/H/S j

24

25
Matem

26

27

28

21

22

23

24

25

19
B/H/S j

20

21

22
Matem

23

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28

29

30
M.okol

 

 

26
M.okol

27

28

29

30

 

 

IVb

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4
Matem

5

6

7

 

1

2

3

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
B/H/S j

14

15

16
B/H/S j

17

18

12

13
Eng.j

14

15

16
B/H/S j

19
B/H/S j

20

21

22

23

24

25
Matem

26

27

28

21

22
Eng.j

23

24

25

19
B/H/S j

20

21

22
Matem

23

26

27

28

29

30

31
M.okol

 

 

 

 

28

29

30
M.okol

 

 

26
M.okol

27

28

29

30

 

 

IVc

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3
Matem

4

5

6

7

 

1
M.okol.

2

3

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16 B/H/S j

17

18

19

20

21
B/H/S j

14

15

16
B/H/S j

17

18

12

13
M.okol.

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27
Matem

28

21

22
Eng.j

23

24

25

19

20

21

22
Matem

23
Eng.j

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28

29
M.okol.

30

 

 

26

27

28
B/H/S j

29

30

 

 

Va

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3
Mat.

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10
Mat.

11

12

13

14
Priroda

7
B/H/S j

8

9

10

11

5

6

7

8

9

12

13
Engl.j

14

15

16
B/H/S j

17

18

19

20
B/H/S j

21
Društvo

14
Priroda

15

16
Engl.j

17

18

12
B/H/S j

13

14

15

16
Društvo

19

20

21
Mat.

22
Priroda

23

24

25
Mat.

26
Engl.j

27

28

21

22

23
B/H/S j

24

25
Društvo

19

20

21
Mat.

22

23
Priroda

26
B/H/S j

27

28

29

30
Društvo

31

 

 

 

 

28
Mat.

29

30

 

 

26

27

28

29

30

 

 

Vb

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3
B/H/S j

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11
Mat.

12

13

14

7

8

9

10

11

5

6
B/H/S j

7

8

9

12

13

14

15
Mat.

16

17

18

19

20
B/H/S j

21

14

15

16

17

18

12

13

14

15
B/H/S j

16

19
B/H/S j

20

21

22

23

24

25
Mat.

26

27

28

21

22

23
B/H/S j

24

25

19
Priroda

20

21

22

23

26
Priroda

27

28

29

30

31
Priroda

 

 

 

 

28

29
Mat.

30

 

 

26

27
Mat.

28

29

30

 

 

Vc

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3
B/H/S j

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10
Mat.

11

12

13

14

7

8
Priroda

9

10

11

5

6

7
Priroda

8

9

12

13

14

15
Mat.

16

17

18

19
B/H/S j

20

21

14
Mat.

15

16

17

18

12

13

14
B/H/S j

15

16

19

20
B/H/S j

21

22

23

24

25

26

27

28

21
Društvo

22

23

24

25
B/H/S j

19

20

21

22
Mat.

23

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28
Mat.

29

30

 

 

26
Društvo

27

28

29

30

 

 

VIa

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10
Biolog.

11

12

13

14

7

8
B/H/S j

9
Mat.

10

11

5

6
B/H/S j

7

8

9

12

13

14

15

16

17
Mat.

18

19

20

21

14

15

16

17

18

12

13

14

15
Geogr.

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27
Njem.j

28

21

22
B/H/S j

23

24

25

19

20
Mat.

21

22
Njem.j

23

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28

29
Mat.

30
Njem.j

 

 

26

27

28

29

30

 

 

VIb

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10
Biolog.

11

12

13

14

7

8
B/H/S j

9
Mat.

10

11

5

6
B/H/S j

7

8

9

12

13

14

15

16

17
Mat.

18

19

20

21

14

15

16

17

18

12

13

14

15
Geogr.

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27
Njem.j

28

21

22
B/H/S j

23

24

25

19

20
Mat.

21

22
Njem.j

23

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28

29
Mat.

30
Njem.j

 

 

26

27

28

29

30

 

 

VIIa

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5
B/H/S j

6

7

 

1

2
B/H/S j

3

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9
Fizika

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

14

15

16
B/H/S j

17

18

12

13

14
B/H/S j

15
Mat.

16

19

20

21

22

23

24
Mat.

25

26

27
Njem.j

28

21
Mat.

22
Engl.j

23

24

25

19

20
Engl.j

21

22
Njem.j

23

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28

29

30
Njem.j

 

 

26
Geogr.

27

28

29

30

 

 

VIIb

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5
B/H/S j

6

7

 

1

2
B/H/S j

3

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9
Fizika

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

14

15

16
B/H/S j

17

18

12

13

14
B/H/S j

15
Mat.

16

19

20

21

22

23

24
Mat.

25

26

27
Njem.j

28

21
Mat.

22
Engl.j

23

24

25

19

20
Engl.j

21

22
Njem.j

23

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28

29

30
Njem.j

 

 

26
Geogr.

27

28

29

30

 

 

VIIc

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5
B/H/S j

6

7

 

1

2
B/H/S j

3

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9
Fizika

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

14

15

16
B/H/S j

17

18

12

13

14
B/H/S j

15
Mat.

16

19

20

21

22

23

24
Mat.

25

26

27
Njem.

28

21
Mat.

22
Engl.j

23

24

25

19

20
Engl.j

21

22
Njem.j

23

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28

29

30
Njem.j

 

 

26
Geogr.

27

28

29

30

 

 

VIIIa

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11
Mat.

12

13

14

7

8

9
Fizika

10

11

5

6
Mat.

7
Geogr.

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Biolog.

21

14
Hemija

15
Mat.

16

17

18

12

13

14
Fizika

15
Engl.j

16

19

20

21

22

23

24
Hemija

25
Njem.j

26

27

28

21
Teh.k

22

23
B/H/S j

24

25

19
Njem.j

20
Mat.

21

22

23

26

27

28

29

30

31
Mat.

 

 

 

 

28
Engl.j

29
Njem.j

30

 

 

26

27
Hemija

28

29

30

 

 

VIIIb

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5
B/H/S j

6

7

 

1

2

3
B/H/S j

4

 

 

 

1
B/H/S j

2

5

6

7

8

9

10

11
Mat.

12

13

14

7
B/H/S j

8

9
Fizika

10

11

5

6
Mat.

7
Geogr.

8
B/H/S j

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Biolog.

21

14

15
Mat.

16
Hemija

17

18

12

13

14
Fizika

15
Engl.j

16

19

20

21

22

23

24

25

26
Hemija

27

28
Njem.j

21
Njem.j

22

23
Teh.k

24

25

19

20
Mat.

21

22

23
Njem.j

26

27

28

29

30

31
Mat.

 

 

 

 

28
Engl.j

29

30

 

 

26

27
Hemija

28

29

30

 

 

VIIIc

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5
B/H/S j

6

7

 

1

2

3
B/H/S j

4

 

 

 

1
B/H/S j

2

5

6

7

8

9

10

11
Mat.

12

13

14

7
B/H/S j

8

9
Fizika

10

11

5

6
Mat.

7
Geogr.

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Biolog.

21

14

15
Mat.

16
Hemija

17

18

12

13

14
Fizika

15
Engl.j

16

19

20

21

22

23

24

25
Njem.

26
Hemija

27

28

21

22
Teh.k

23
Teh.k

24

25

19

20
Mat.

21

22
B/H/S j

23

26

27

28

29

30

31
Mat.

 

 

 

 

28
Engl.j

29
Njem.j

30

 

 

26
Njem.j

27
Hemija

28

29

30

 

 

IXa

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

 

 

 

1

2
B/H/S j

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

8
Mat.

9

10

11

5

6

7
Mat.

8

9
B/H/S j

12

13

14

15

16

17
Mat.

18

19

20
Biolog.

21

14

15

16

17

18

12
Fizika

13

14

15
Inform.

16

19

20

21

22

23

24

25

26
B/H/S j

27

28
Njem.j

21

22

23

24

25

19

20

21
Mat.

22

23

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28
Fizika

29

30

 

 

26
Njem.j

27

28

29

30

 

 

IXb

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

 

 

 

1

2
B/H/S j

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

8
Mat.

9

10

11

5

6

7
Mat.

8

9
B/H/S j

12

13

14

15

16

17
Mat.

18

19

20
Biolog.

21

14

15

16

17

18

12
Fizika

13

14
B/H/S j

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26
B/H/S j

27

28
Njem.j

21
Njem.j

22

23

24

25

19

20

21
Mat.

22
Inform.

23

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

28
Fizika

29

30

 

 

26
Njem.j

27

28

29

30

 

 

IXc

SEPTEMBAR

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

pon

uto

sri

čet

pet

Odjeljenje

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

 

 

 

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

8
Mat.

9

10

11
B/H/S j

5

6

7
Mat.

8

9

12

13

14

15

16

17
Mat.

18

19

20
Biolog.

21

14

15

16

17

18

12
Fizika

13

14
Inform.

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

21

22

23

24

25

19
Njem.

20

21
Mat.

22

23

26

27

28

29

30

31
Njem.j

 

 

 

 

28
Fizika

29
Njem.j

30

 

 

26

27

28

29

30