Vijeće učenika

Vijeće učenika/ca u školskoj 2017/18. godini:

Odjeljenje Ime i prezime
5.a 1.Majra-Rija Subašić
2.Ajša Čekro
5.b 1.Mustafa Fadilpašić
2.Farah Nuhić
5.c 1.Mona Fazlagić
2.Aldin Braković
6.a 1.Irem Metović
2.Nidžara Trtak
6.b 1.Davud Zaimović
2.Farah Onešćuk
6.c 1.Omar Pleho
2.Iman Pašić
7.a 1.Fočo Kerim
2.Efović Tarik
7.b 1.Bakir Kosovac
2.Azra Račić
8.a 1.Zara Piralić
2.Nejra Mujak
8.b 1.Nejra Hožbo
2.Amar Kosovac
8.c 1.Denis Bajraktarević
2.Lara Kekić
9.a 1.Ella Živković
2.Isidora Mandić
9.b 1.Amina Cerović
2.Emina Leka
9.c 1.Ilma Talić
2.Mirza Dervanović

Na osnovu člana 65.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju br.23/17 i Pravila škole Vijeće učenika OŠ „Isak Samokovlija” Sarajevo, na sjednici održanoj 13./20.10.2017. godine, donosi:

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA UČENIKA/CA

JU OŠ “ISAK SAMOKOVLIJA”

Član 1.

1.1. Poslovnik o radu Vijeća učenika/ca OŠ „Isak Samokovlija” (u daljnjem tekstu Vijeće) definiše strukturu, svrhu i ciljeve rada Vijeća učenika. Poslovnik se može izmijeniti glasanjem nadpolovičnim brojem članova Vijeća.

Član 2.

Struktura Vijeća

2.1. Vijeće se sastoji od onoliko članova koliko date školske godine JU OŠ „Isak Samokovlija “ (u daljnjem tekstu Škola) ima odjeljenja od 5.do 9.razreda i to po dva predstavnika/ce svakog odjeljenja. Mogućnost prisustva na sjednici Vijeća imaju svi učenici škole, a pravo kandidature za rukovodstvo Vijeća članovi Vijeća učenika. Predstavnici u Vijeću će se birati na početku školske godine (septembar) na odjeljenskim zajednicama.
2.2. Nakon odabira predstavnika u Vijeće učenika, na prvoj konstituirajućoj sjednici izabraće se predsjednik,dva zamjenika predsjednika i sekretar Vijeća. Svaki član ima pravo samo jednog glasa. Osoba koja javnim glasanjem članova Vijeća dobije najveći broj glasova biće imenovana predsjednikom. Pozicija zamjenika predsjednika i sekretara bira se istim principom.
2.3. Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje jednu školsku godinu, uz mogućnost ponovnog izbora i produženja mandata na još jednu školsku godinu. Isto vrijedi i za ostale funkcije u Vijeću.
2.4. Vijeće može imenovati kontakt osobu, komisiju ili sekciju koja bi bila odgovorna za rad na nekim specifičnim projektima i pitanjima od važnosti za školu. Imenovane osobe o svojim aktivnostima odgovaraju Vijeću.

Član 3.

Svrha i ciljevi

3.1. Cilj Vijeća učenika je da sarađuje s Upravom i učenicima Škole, te drugim subjektima, a u cilju poboljšanja društvenih i nastavnih uvjeta za sve učenike Škole i to putem:
• Zastupanja interesa učenika u kontaktima sa Upravom Škole i ostalim pravnim subjektima, a u cilju osiguravanja poštivanja prava i interesa učenika.
• Organizacijom projekata/aktivnosti u, i izvan škole, kad i ako su isti od interesa za učenike.
• Poticanjem saradnje između učenika i nastavnika Škole, te saradnje sa učenicima drugih osnovnih škola.
• Promovisanjem demokratskih načela, ljudskih prava, te zalaganjem za razvoj civilnog društva.
• Unapređenja nastavnog procesa i pomoći učenicima koji pokazuju slabije rezultate u nastavi.
• Uključenjem što većeg broja učenika Škole u aktivnosti Vijeća.

Član 4.

Prava i obaveze članova Vijeća učenika

4.1. Sjednice Vijeća učenika zakazuju se najmanje jedanput mjesečno,tj.dva puta s tim što se to smatra jednim sastankom(zbog kratkog vremena) u međusmjeni,izuzetno u vrijeme trajanja nastave, a i češće po potrebi.
4.2. Članovi Vijeća imaju pravo i obavezu da sudjeluju na svim sastancima Vijeća. Članovi će biti obaviješteni o sastancima Vijeća, najmanje dva radna dana prije održavanja istih. Članovi imaju pravo glasa po svim pitanjima od interesa, dokle god lično prisustvuju toj raspravi. Zagarantovano im je pravo slobodnog iznošenja mišljenja na sastancima Vijeća, a ista imaju u potpunosti saslušati ostali članovi Vijeća. Članovi će se međusobno poštovati i zajedno raditi na provođenju odluka Vijeća.
4.3. Ukoliko neki član propusti tri uzastopna sastanka Vijeća i pritom ne priloži predsjedniku Vijeća opravdani razlog odsustva isti će odmah biti smijenjen sa funkcije i na mjesto te osobe dolazi novi predstavnik datog odjeljenja. Takođe, ukoliko zaključke sa Vijeća ne prenosi u svoje odjeljenje može biti smijenjen.
4.4. Predsjednik vodi sastanke Vijeća, predstavlja Vijeće u vanškolskim kontaktima, te je potpisnik na svim zvaničnim dopisima Vijeća. Predsjednik ima status posmatrača na sjednicama Školskog odbora škole. Zamjenici predsjednika su pozvani da prisustvuju svim sastancima na koje ide i predsjednik (osim sjednice Školskog odbora škola). U odsustvu predsjednika, njegovi zamjenici predstavljaju Vijeće. Predsjednik podnosi izvještaje i odgovara za svoj rad Vijeću.
4.5. Sekretar koordinira sveobuhvatne dužnosti Vijeća – zakazuje i organizira sjednice Vijeća, uključujući i izradu dnevnog reda istih (u dogovoru s predsjednikomm i zamjenicima), vodi zapisnik na sjednicama, vrši evidenciju prisutnih, te vrši pripremu nacrta odluka za usvajanje na sjednicama Vijeća. Sekretar je također zadužen za održavanje oglasne ploče Vijeća, čime se ima za cilj upoznati učenike o odlukama Vijeća.

Član 5.

Donošenje odluka

5.1. Odluke se donose nadpolovičnim brojem glasova od ukupnog broja članova. Ako se dogodi da po nekom pitanju bude jednak broj predstavnika koji su za i onih koji su protiv u tom slučaju se usvaja odluka za koju je glasao predsjednik Vijeća. Sekretar je dužan objaviti donesene odluke na oglasnoj ploči Vijeća.
5.2. Vijeće može raditi u užem sastavu kada se vrše pripreme sjednica Vijeća i razmatraju druga pitanja iz domena rada Vijeća bez prava donošenja konačnih odluka. Uži sastav Vijeća čine predsjednik, zamjenici predsjednika, sekretar.
5.3. Predsjednik, zamjenici predsjednika i sekretar Vijeća učenika mogu biti smijenjeni dvotrećinskim tajnim glasanjem članova Vijeća. Pravo na izglasavanje nepovjerenja osobi koja vrši neku od navedenih dužnosti ima svaki član Vijeća. U slučaju izglasavanja nepovjerenja rukovodstvu Vijeća ili pojedincu vrše se vandredni izbori za popunjavanje tog upražnjenog mjesta.

Član 6.

Završne odredbe

6.1. Ovaj poslovnik Vijeća učenika OŠ „Isak Samokovlija” stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Vijeća.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .