Vijeće učenika

Vijeće učenika/ca u školskoj 2012/13. godini:

Odjeljenje Ime i prezime
6.a 1.Emina Huseinbašić
2.Tvrtko Jasmin Dželilović
6.b 1.Goran Ilić
2.Lamija Galijašević
6.c 1.Katarina Šanje 
2.Sedina Čalija
7.a 1.Mirza Imamović 
2.Naida Kečo
7.b 1.Samed Bašić 
2.Mak Kemal Tinjić
7.c 1.Zoe Ibrahimović 
2.Dia Bičakčić
8.a 1.Dino Nurković 
2.Anesa Demir
8.b 1.Nadir Sadović 
2.Ena Rizvanović
8.c 1.Mia Avdagić 
2.Emina Garaplija
8.d 1.Emin Čamo 
2.Una Aginčić
8.e 1.Mirza Hasić 
2.Ajla Biber
9.d 1.Bojan Glogovac 
2.Ermin Mahmutović
9.e 1.Iman Kunovac 
2.Ena Gurda

OKVIRNI PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

Vijeće učenika škole čine po dva predstavnika odjeljenja od 6. do 9. razreda, a okvirni program je sljedeći:

Redni broj Dnevni red Zaduženja Vrijeme
1. 1. konstituisanje Vijeća učenika/ca u novoj školskoj godini Pedagog Oktobar
2. prijedlog aktivnosti u ovoj školskoj godini Vijeće
3. zadaci u narednom periodu Vijeće
2. 1. realizacija dogovorenih zadataka Predsjedništvo Novembar
2. analiza uspjeha učenika Pedagog
3. analiza uključenosti učenika/ca u sekcijama Vijeće
3. 1. realizacija dogovorenih zadataka Predsjedništvo Decembar
2. organizacija kulturno – zabavnog života u školi Vijeće
3. organizacija humanih akcija Vijeće
4. naredni zadaci Vijeće
4. 1. analiza uspjeha učenika/ca i prijedlozi za poboljšanje Pedagog Februar
2. analiza vladanja i izostanaka i prijedlozi za poboljšanje Pedagog
3. zadaci u narednom periodu Vijeće
5. 1. realizacija dogovorenih zadataka Vijeće April
2. izbor „Naj drug/drugarica“ Vijeće
3.organizacija i realizacija izbora za „Nastavnika/ce godine“ Pedagog
6. 1. analiza realizacije programa Vijeća učenika/ca Vijeće Juni

Na 1.sjednici Vijeća učenika/ca Program rada će biti, po potrebi, dopunjen ili izmjenjen na osnovu prijedloga i utvrđenih potreba učenika/ca.