NAREDBA o obustavi rada predškolskih ustanova na području KS i produženog boravka u OŠ na području KS

0
Obavještenja

Na osnovu člana 66. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), Naredbe Federalnog kriznog stožera od 12.3.2020. godine i Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, broj: 20-20/2020 od 12.3.2020. godine, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donosi
NAREDBU
o obustavi rada predškolskih ustanova na području Kantona Sarajevo i produženog boravka u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo
Član 1.
(1) Obustavlja se rad predškolskih ustanova na području Kantona Sarajevo u trajanju od najmanje 15 dana računajući od dana donošenja ove odluke.
(2) Obustavlja se rad produženog boravka u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo do 25.3.2020. godine
Član 2.
Za realizaciju ove naredbe zadužuju se rukovodioci ustanova iz člana 1. ove naredbe.
Član 3.
Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
M I N I S T A R
Mr. Anis Krivić s.r.
Naredba

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA