Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini u JU OŠ “Isak Samokovlija”

0
Obavještenja

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), člana 9. Pravilnika o radu JU OŠ „Isak Samokovlija“, člana 75. Pravila JU OŠ „Isak Samokovlija“, člana 4. i 5. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 31/21), Odluke Školskog odbora JU OŠ “Isak Samokovlija“ broj: 01-34-300/21 od 10.08.2021. godine, Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-30-26191-2 od 23.07.2021. godine za pozicije u JU OŠ “Isak Samokovlija“ raspisuje se:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta  u školskoj 2021/2022. godini

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE:

Javna Ustanova Osnovna škola „Isak Samokovlija“

Ulica fra Anđela Zvizdovića 1

71000 Sarajevo

www.osis.edu.ba

NAZIV RADNIH MJESTA:

a)  na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine za:

1.  Nastavnik engleskog jezika…………………………….1 izvršilac, 19 časova sedmično                                                

2.  Nastavnik engleskog jezika…………………………….1 izvršilac, 16 časova sedmično                                                                           

3.  Nastavnik njemačkog jezika……………………………1 izvršilac, 10 časova sedmično                                           

4.  Nastavnik geografije/zemljopisa……………………..1 izvršilac, 16 časova sedmično                                                     

5.  Nastavnik matematike……………………………………1 izvršilac, 12 časova sedmično                                                     

6.  Nastavnik informatike……………………………………1 izvršilac, 16 časova sedmično                                                        

7.  Nastavnik islamske vjeronauke……………………….1 izvršilac,   6 časova sedmično                                                   

8.  Pedagog škole……………………………………………….1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično)      

9.  Spremačica……………………………………………………1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično)

b) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s funkcije direktora    škole, a najkasnije do 30.06.2022. godine za:

1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti……………1 izvršilac, 18 časova sedmično                                                          

2. Nastavnik  tjelesnog i zdravstvenog odgoja…………1 izvršilac, 4 časa sedmično  

                  OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI PREMA PRAVILNIKU O 

UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U

JU OŠ „ISAK SAMOKOVLIJA“

                    

                                      

OPIS POSLOVA

Poslovi radnih mjesta radnika navedenih pod a) i b) od rednog broja 1 do 8 i pod tačkom b) od broja 1 do broja 2 obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, Godišnjeg programa rada škole i Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu.

Radnici navedeni pod a) i b)  od rednog broja 1 do 7 i pod tačkom b) od broja 1 do broja 2 obavljaju poslove utvrđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu:

– neposredni odgojno-obrazovni rad (redovna nastava prema Nastavnom planu i programu),

– pregled pismenih zadataka i programom predviđenih kontrolnih i grafičkih radova,

– ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada (razredništvo, dopunska, dodatna,  

  fakultativna nastava, slobodne aktivnosti, terenska/inovativna nastava),

– pripremanje za neposredno odgojno-obrazovni rad,

– ostali poslovi:

– stručno usavršavanje,

– rad u stručnim organima,

– saradnja s roditeljima,

– rad na pedagoškoj dokumentaciji,

– rad na pedagoškoj elektronskoj dokumentaciji,

– dežurstvo,

– konsultacije s učenicima (ukoliko se realiziraju u posebnom terminu van redovne nastave),

– vođenje stručnog aktiva,

– rad u komisiji koju imenuju stručni organi škole,

– rad u komisiji koju imenuje Školski odbor,

– priprema za izvođenje terenske nastave,

– posjete kulturnim i javnim ustanovama kao i kulturno-historijskim spomenicima,

 -ostali poslovi po nalogu direktora.

   Radnik naveden pod tačkom  a) pod rednim brojem 8 obavlja sljedeće poslove:

– koncepcijsko-programski zadaci,

– programiranje, ostvarivanje i analiza odgojnog rada,

– pedagoška dokumentacija,

– stručni rad sa nastavnicima i u stručnim organima škole,

– rad sa učenicima i učeničkim organizacijama,

– unapređenje nastave,

– saradnja s institucijama,

– saradnja s roditeljima,

– ispitivanje zrelosti djece za upis u školu,

– profesionalna orijentacija,

– istraživanje u praksi školskog pedagoga, psihologa, pedagoga-psihologa,

– personalni dosije učenika, pedagoški karton, koordinacija matrica,

– pedagoško-psihološka praksa studenata nastavnih fakulteta,

– pripremanje za rad i stručno usavršavanje,

– rad u stručnom timu za inkluzivnu podršku,

– rad na Godišnjem programu rada škole i planu razvoja škole, praćenje realizacije GPRŠ,

– obavlja druge stručne poslove po nalogu direktora u skladu sa kompetencijama.

Radnik pod tačkom a) redni broj 9 obavlja poslove radi održavanja čistoće i urednosti inventara i unutrašnjosti školske zgrade i to:

– čišćenje školskog prostora (hodnika, stubišta, učionica, kancelarija i drugih prostorija, vrata, namještaja, zidnih obloga i mokrih čvorova),

– čišćenje dvorišta od otpadnog materijala i snijega,

– dezinfekcija sanitarija, radnih prostorija i namještaja,

– kurirski poslovi,

– sarađuje sa domarom i čuvarima,

– vođenje dnevne evidencije o izvršenim radnim obavezama,

– obavlja i druge poslove po nalogu direktora i sekretara škole.

POTREBNI USLOVI KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Uslovi za radno mjesto navedeno pod   a) redni broj 1 i 2 (engleski jezik) su:

(Preuzeto iz važećeg Nastavnog plana i programa sa službene stranice  Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo  https://mo.ks.gov.ba)

– VSS: VII stepen stručne spreme; I, II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa  na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položena pedagoško-psihološka grupa predmeta i odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan u nastavnom planu i programu.

– Diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti – završen prvi ciklus (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri godine, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/bachelor.

– Završen II (drugi) ciklus (postdiplomski studij) sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra, odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem Doktor nauka.

– Lica za završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom i srednjom spremom, a koji su 16.06.2017. godine zatečeni na poslovima nastavnika u radnopravnom statusu na neodređeno vrijeme, mogu nastaviti rad na tim poslovima,

– Lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom i srednjom stručnom spremom, koja su na dan 16.06.2017. godine ispunjavali uslove stručne spreme za zasnivanje radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika, do 01.09.2021. godine, mogu konkurisati za prijem u škole i biti primljeni na te poslove.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod   a) redni broj 3 (njemački jezik) su:

(Preuzeto iz važećeg Nastavnog plana i programa sa službene stranice  Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo https://mo.ks.gov.ba )

– VSS – VII stepen stručne spreme ili studij II ciklusa u skladu sa Bolonjskim procesom

– Lica za završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom i srednjom   

  spremom, a koji su 16.06.2017. godine zatečeni na poslovima nastavnika u radnopravnom statusu  

  na neodređeno vrijeme, mogu nastaviti rad na tim poslovima,

– Lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom i srednjom stručnom  

  spremom, koja su na dan 16.06.2017. godine ispunjavali uslove stručne spreme za zasnivanje

  radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika, do 01.09.2021. godine, mogu konkurisati za

  prijem u škole i biti primljeni na te poslove.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod   a) redni broj 4 (geografija/zemljopis) su:

– VSS: VII stepen stručne spreme; I, II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa; viša   

   stručna sprema nastavničkog smjera

–  profesor geografije (četiri akademske godine)

–  magistar prirodnih nauka iz oblasti geografije

–  Bakalaureat/Bachelor geografije sa ostvarenih 240 ECTS

–  Nastavnik historije i geografije VI stepen stručne spreme

Uslovi za radno mjesto navedeno pod  a) redni broj 5 (matematika) su:

(Preuzeto iz važećeg Nastavnog plana i programa sa službene stranice  Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo https://mo.ks.gov.ba )

– VII stepen stručne spreme, kao i osobe sa završenim prvim ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa u trogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 180 ECTS bodova odgovarajućeg (nastavničkog) smjera i stečenim zvanjem: nastavnik, odnosno profesor, odnosno bakalaureat/bachelor.

– Završen Prirodno-matematički fakultet (nastavnički smjer), grupa matematika ili grupa gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi,

– Završena Viša pedagoška škola ili Pedagoška akademija – grupa matematika ili gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi,

– Filozofski fakultet – grupa matematika ili grupa gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi,

– Nastavu mogu izvoditi i lica sa završenim prvim ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske grupe, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/bachelor za određenu oblast, odnosno sa završenim drugim ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (posdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra za određenu oblast, odnosno završenim trećim ciklusom i naučnim zvanjem Doktor nauka i odgovarajućim stručnim profilom.

– Lica sa završenim prvim ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom stručnom spremom, koja su na dan 16.06.2017. godine ispunjavali uslove stručne spreme za zasnivanje radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika do 01.09.2021. godine mogu konkurisati za prijem u škole i biti primljeni na te poslove.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod   a) redni broj 6 (informatika) su:

(Preuzeto iz važećeg Nastavnog plana i programa sa službene stranice  Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo https://mo.ks.gov.ba )

– VSS: VII stepen stručne spreme; I, II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa; viša stručna sprema nastavničkog smjera

Profesor Bakalaureat/bachelor-nastavnički smjer

–  Profesor informatike;

–  Profesor tehničkog odgoja i informatike;

–  Profesor matematike i informatike;

–  Bakalaureat/bachelor informatike i tehnike;

–  Bakaleureat/bachelor matematike i informatike;

–  Bakalaureat/bachelor tehničkog odgoja i informatike;

–  Bakaleureat/bachelor fizike i informatike;

–  Bakalaureat/bachelor matematike – matematika i informatika

–  Bakalaureat/bachelor matematike i informatike

–  Bakalaureat/bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja sa informatikom;

–  Magistar – nastavnički smjer;

–  Magistar tehničkog odgoja i informatike;

–  Magistar računarstva i informatike;

–  Magistar matematike i informatike;

–  Magistar informatike i tehnike;

–  Magistar matematike, nastavnički smjer;

–  Profili i stručne spreme uz uslov položene pedagoško-psihološke i metodičko-didaktičke  

   grupe  predmeta;

–  Bakaleureat/bachelor softverskog inžinjerstva;

–  Bakalaureat/bachelor matematike – softversko inženjerstvo

–  Diplomirani matematičar-informatičar;

–  Diplomirani informatičar,

–  Diplomirani inžinjer informatike i računarstva;

–  Diplomirani inženjer elektrotehnike;

–  Magistar matematike – softversko inženjerstvo;

–  Magistar softverskog inženjerstva;

–  Magistar matematičkih nauka, smjer teorijska kompjuterska nauka.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod   a) redni broj 7 (islamska vjeronauka) su:

(Preuzeto iz važećeg Nastavnog plana i programa sa službene stranice  Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo https://mo.ks.gov.ba )

Posao nastavnika islamske vjeronauke u osnovnoj školi može obavljati lice sa odgovarajućim stručnim zvanjem i minimalno 240 ECTS bodova, koje ima završen jedan od islamskih fakulteta i važeću saglasnost Islamske zajednice.

Pod islamskim fakultetima podrazumijevaju se:

1. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu,

2. Islamski pedagoški fakultet u Zenici,

3. Islamski pedagoški fakultet u Bihaću,

4. Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru,

5. Islamski fakulteti u inozemstvu sa nostrificiranom diplomom uz položenu  

    Pedagoško-didaktičko-metodičku grupu predmeta.

Pod odgovarajućim zvanjima podrazumijevaju se:

1. profesor/bachelor islamskih nauka,

2. profesor/bachelor islamske teologije,

3. bachelor teologije,

4. diplomirani teolog,

5. profesor islamskih teoloških studija,

6. profesor,

7. profesor/bachelor islamske vjeronauke i religijskog odgoja,

8. profesor religijske pedagogije,

9. profesor islamske pedagogije,

10. diplomirani profesor islamske vjeronauke,

11. bakalaureat/bachelor islamske vjeronauke,

12. master/magistar islamske vjeronauke,

13. master/magistar religijske pedagogije,

14. master/magistar religijske edukacije,

15. master/magistar teolog, magistar islamskih nauka,

16. te ostali srodni profili sa definiranih islamskih fakulteta.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod a) redni broj 8 (pedagog škole) su:

-VSS – VII stepen stručne spreme ili završen II stepen bolonjskog ciklusa za profil pedagoga ili pedagoga-psihologa.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod a) redni broj 9 (spremačica) su:

Uslovi za vršenje ovih poslova

Završena osnovna ili srednja škola

Uslovi za radno mjesto navedeno pod   b) redni broj 1 ( bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost) su:

(Preuzeto iz važećeg Nastavnog plana i programa sa službene stranice  Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo https://mo.ks.gov.ba )

– VSS: VII stepen stručne spreme; I, II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa; viša  

  stručna sprema nastavničkog smjera

– Profesor bosanskog jezika i književnosti;

– Bachelor bosanskog jezika i književnosti;

– Bachelor bosanskog jezika s književnošću i historije;

– Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH;

– Profesor književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika;

– Profesor hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika i književnosti;

– Profesor književnosti i hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika;

– Profesor srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika i historije književnosti južnoslavenskih  

  naroda;

– Profesor jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika;

– Profesor srpsko-hrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti;

– Profesor književnosti naroda BiH i bosanskog jezika;

– Profesor bosanskog jezika i književnosti naroda BiH;

– Magistar bosanskog jezika i književnosti;

– Magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH;

– Magistar književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti;

– Bakalaureat/Bachelor književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika;

– Bakalaureat/Bachelor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH;

Uslovi za radno mjesto navedeno pod   b) redni broj 2 (tjelesni i zdravstveni odgoj) su:

(Preuzeto iz važećeg Nastavnog plana i programa sa službene stranice  Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo https://mo.ks.gov.ba )

–  VII stepen stručne spreme (profesor fizičkog vaspitanja, profesor za fizičku kulturu, profesor  

   sporta i tjelesnog odgoja);

–  Magistar nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja;

–  Doktor nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja;

–  Završen II ciklus po Bolonjskom sistemu studiranja;

–  Završen III ciklus po Bolonjskom sistemu studiranja.

PREDNOST U PRIJEMU U RADNI ODNOS PO POSEBNIM USLOVIMA

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, te nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i dodatni bodovi na način propisan članom 16. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 31/21), (u daljem tekstu: Pravilnik), a dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20 i 28/21).

Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:

a)  da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo i

b) da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ili su zaposleni na određeno vrijeme, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom iz člana 18. stav (2) tačka f) Pravilnika ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju,

MJESTO OBAVLJANJA RADA

Mjesto obavljanja rada radnika navedenih pod a) i  b) je na adresi JU OŠ „Isak Samokovlija“,Ulica fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo.

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme radnika navedenih  pod a) osim broj 9, i b) se ostvaruje zavisno od rasporeda časova u školskoj 2021/2022. godini i traje u skladu sa dužinom radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, Godišnjim programom rada škole, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu radnika i utvrđenom 40-satnom sedmicom radnika.

Radno vrijeme radnika navedenog pod tačkom a) redni broj 9 (40 sati sedmično) u petodnevnoj radnoj sedmici, 8 sati dnevno, ostvaruje se u skladu sa Pravilnikom o radu i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu radnika.

OSNOVNA PLAĆA

Osnovna plaća radnika prijavljenih na punu normu navedenih pod a) od rednog broja 1 do 8 i pod b) od rednog broja 1 do 2 iznosi

1071,00 KM, 1102,50 KM, 1134,00 KM, 1165,50 KM, 1228,50 KM ili 1291,50 KM i zavisi od zvanja  i stepena stručne spreme radnika, a radnici koji nisu prijavljeni na punu normu imat će plaću u skladu sa fondom časova i prijavom na PIO.

Osnovna plaća radnika navedenog pod  a) redni broj 9 iznosi 645,75 KM.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom Javnom konkursu u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i krajnji rok za prijavu na Javni konkurs je 26.08.2021. godine.

TELEFON KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA

Kontakt broj osobe zadužene za davanje obavještenja je 033/ 210 144  ili 033/212 499.

ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

JU OŠ „Isak Samokovlija“ Sarajevo, Ulica fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo – Komisiji, – „Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs)

 NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u fotokopijama, jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev predat na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Za zasnivanje radnog odnosa, pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu, Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 31/21) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ „Isak Samokovlija“  Sarajevo.

 Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,

b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,

c) izvod iz matične knjige rođenih,

d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

e) saglasnost da se obavijesti iz člana 23. stav (1)  Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21)

 i preliminarne odluke iz člana 25. stav (1) i (2) pomenutog pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs;

f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o radu Škole.

2. DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko- invalidsko osiguranje,

b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi,

c) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao,

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

e) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje (ne starija od tri mjeseca),

f) potvrda da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo u vrijeme dok je otvoren javni konkurs (član 16. stav (3) Pravilnika),

g) uvjerenje nadležnog organa kojim se potvrđuje neratni invaliditet,

h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

i) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

j) potvrda o posebnom priznaju UNSA,

k) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:

–  uvjerenje o statusu djeteta šehida – poginulog borca i nestalog branioca;

–  rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida,

–  dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom,

–  rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja,

–  uvjerenje o učešću u oružanim snagama,

–  uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida,

–  rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta;

l) dokaz da je kandidat autor/koautor udžbenika koji je u upotrebi u Kantonu Sarajevo,

m) uvjerenje/potvrda o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci), a u skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao i javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne odluke o izboru radnika.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 25. stav (5), odnosno 26. stav (6) Pravilnika, a najkasnije na dan početka rada u školi, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Kandidati iz člana 22. stav (4) i (5) Pravilnika će u pisanom obliku putem e-maila i/ili telefonskim putem biti obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe provjeri radnih i stručnih sposobnosti izgubit će pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji su pozvani na provjeru radnih i stručnih sposobnosti i koji posjeduju dodatnu dokumentaciju iz člana 18. stav (2) tačka k) i m) Pravilnika, obavezni su istu neposredno po dolasku na provjeru radnih i stručnih sposobnosti uručiti Komisiji, koja navedenu činjenicu zapisnički konstatuje. Ustanova je o prethodnom obavezna kandidate obavijestiti prilikom dostavljanja obavijesti iz člana 23. stav (1).

Obavještenje o raspisanom ovom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 16.08.2021. godine a kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici JU OŠ „Isak Samokovlija“ Sarajevo i putem službenog e-maila škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj konkurs i ostat će objavljen na službenoj internet stranici škole u čitavom periodu roka prijave.

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA