Škola posjeduje 9 učionica za razrednu nastavu i 9 učionica – kabineta za predmetnu nastavu u kojima se realizuje nastava u dvije smjene za 29 odjeljenja od 1. do 9. razreda (15 odjeljenja od 1. do 5. razreda i 12 odjeljenja od 6. do 9. razreda).

Rad sa učenicima/cama u produženom boravku se realizuje u dvije učionice, u kojima se odvijaju aktivnosti djece u dvije smjene, a koristi se i kino sala i dvorište za rekreativne aktivnosti.

Teškoću predstavlja nedostatak prostora za kvalitetniju realizaciju redovne, kao i ostalih oblika nastave (dopunska, dodatna nastava i slobodne aktivnosti), posebno u predmetnoj nastavi (neka predmetna područja se realizuju u različitim učionicama – kabinetima).

Takođe, uvođenje inkluzije u redovnu nastavu, a bez potrebne adekvatne stručne pomoći, uvjeta rada i edukacije nastavnika/ca, ne daje dovoljno adekvatne pomoći djeci sa posebnim potrebama da napreduju i dodatno opterećuje nastavnike/ce.