Nastava

Nastava u školi se odvija u dvije smjene

Škola posjeduje 8 učionica za razrednu nastavu i 10 učionica – kabineta za predmetnu nastavu u kojima se realizuje nastava za 27 odjeljenja od 1. do 9. razreda (15 odjeljenja od 1. do 5. razreda i 12 odjeljenja od 6. do 9. razreda).

Rad sa učenicima/cama u produženom boravku se realizuje u dvije učionice, u kojima se odvijaju aktivnosti djece u dvije smjene, a koristi se i kino sala i dvorište za rekreativne aktivnosti.

Teškoću predstavlja nedostatak prostora za kvalitetniju realizaciju redovne, kao i ostalih oblika nastave (dopunska, dodatna nastava i slobodne aktivnosti), posebno u predmetnoj nastavi (neka predmetna područja se realizuju u različitim učionicama – kabinetima).

Takođe, uvođenje inkluzije u redovnu nastavu, a bez potrebne adekvatne stručne pomoći, uvjeta rada i edukacije nastavnika/ca, ne daje dovoljno adekvatne pomoći djeci sa posebnim potrebama da napreduju i dodatno opterećuje nastavnike/ce.

Nastavni planovi i programi

Revidirane nastavne planove i programe za devetogodišnju osnovnu školu za svaki predmet možete pogledati na linku:

https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/revidirani-nastavni-planovi-i-programi-za-devetogodisnju-osnovnu-skolu

Izborni predmet

U osnovnim školama učenici od prvog do četvrtog razreda mogu izučavati predmet Vjeronauka – Vjeronauk tj. Društvo – Kultura – Religija.

Učenici od petog do devetog razreda, osim ova dva predmeta, mogu izučavati predmet Zdravi životni stilovi.

Više informacija, kao i nastavne planove za svaki predmet možete pogledati na linku:  https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/informisanje-u-enika-i-roditelja-o-nastavnim-planovima-i-programima

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA