Uputstvo o organizaciji i realizaciji rada od 14.9. do 9.10.2020.

0
Obavještenja

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ranije je dostavilo školama Naredbu broj 11-34-31987/20 od 26. 08. 2020. godine u sastavu koje je Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini te Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo izdate od Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.
Navedeni akti predstavljaju inicijalni okvir sigurnom i postepenom otvaranju škola u Kantonu Sarajevo u oklonostima pandemije. Kao što smo već najavili, pripremili smo upute i smjernice za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školama za period od 14. septembra do 09. oktobra 2020. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju koju škole uživaju.
Uputstvo

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA