Nastava

Škola posjeduje 9 učionica za razrednu nastavu i 9 učionica – kabineta za predmetnu nastavu u kojima se realizuje nastava u dvije smjene za 29 odjeljenja od 1. do 9. razreda (17 odjeljenja od 1. do 5. razreda i 12 odjeljenja od 6. do 9. razreda).

Rad sa učenicima/cama u produženom boravku se realizuje u tri učionice, u kojima se odvijaju aktivnosti djece u dvije smjene, a koristi se i kino sala i dvorište za rekreativne aktivnosti.

Teškoću predstavlja nedostatak prostora za kvalitetniju realizaciju redovne, kao i ostalih oblika nastave (dopunska, dodatna nastava i slobodne aktivnosti), posebno u predmetnoj nastavi (mnoga predmetna područja se realizuju u različitim učionicama – kabinetima).

Takođe, uvođenje inkluzije u redovnu nastavu, a bez potrebne adekvatne stručne pomoći, uvjeta rada i edukacije nastavnika/ca, ne daje dovoljno adekvatne pomoći djeci sa posebnim potrebama da napreduju i dodatno opterećuje nastavnike/ce.

RAZREDI I ODJELJENJA – RAZREDNICI

Razred Odjeljenje – broj učenika/ca Ime i prezime razrednika/ce
1.razred a – 25 (12+13) Eldina Dizdar
b – 21 (12+9) Ajka Karić
c – 21 (13+8) Alisa Pleho
d – 25 (13+12) Nađa Šteta
UKUPNO 92 učenika
2.razred a – 29 (15+14) Sajma Gušić-Mršo
b – 28 (13+15) Dženana Osmanbegović
c – 27 (15+12) Slobodanka Okić
UKUPNO 84 učenika
3.razred a – 23 (13+10) Zejna Martinović
b – 19 (9+10) Mirela Suljević
c – 16 (11+5) Aida Dolić
d – 19 (9+10) Jasmina Alečković
UKUPNO 77 učenika
4.razred a – 19 (9+10) Mara Škrabek
b – 23 (13+10) Belma Arnautović
c – 24 (10+14) Nataša Vicić
UKUPNO 61 učenika
5.razred a – 25 (13+12) Monika Lika
b – 21 (11+10) Dženana Š. Hadrović
c – 26 (13+13) Jelena Nanić
UKUPNO 72 učenika
6.razred a – 28 (11+17) Seida Tanjaš
b – 21 (13+8) Alma Čatal
c – 24 (10+14) Amra Šoto
UKUPNO 73 učenika
7.razred a – 23 (9+14) Nevzeta Doljančić
b – 24 (14+10) Medina Bogilović
c – 24 (13+11) Ajla Hadžikadunić
UKUPNO 71 učenika
8.razred a – 22 (8+14) Marina Mešanović
b – 19 (6+13) Dženita Batinić
c – 27 (13+14) Nizama Alustić
UKUPNO 68 učenika
9.razred a – 25 (13+12) Emina Šabić
b – 19 (13+6) Emina Č. Čaušević
c – 26 (11+15) Gordana Hadžić
UKUPNO 70 učenika
SVEGA 668 učenika

 

STRUKTURA UČENIKA

U ovoj školskoj godini je upisano 668 učenika, koji su raspoređeni u 29 odjeljenja. Prosječan broj učenika/ca po odjeljenjima na nivou škole je 23.

Školu pohađa 261 učenika/ca (oko 39%) sa drugih sarajevskih općina (Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća, Ilidža, Stari Grad). Razlozi: postojanje produženog boravka, povoljna lokacija škole, kvalitet rada i sigurnosna klima u školi.