Vijeće roditelja

Vijeće roditelja u školskoj 2012/13. godini:

Odjeljenje Ime i prezime
1.a Emir Soko
1.b Vedrana Faladžić
1.c Leila Pašić
1.d Anisa Lojo Bajrić
2.a Edina Selimbegović
2.b Dženana Leko
2.c Vanja Miholjčić
3.a Erman Burnazović
3.b Admir Begović
3.c Džemilamna Džananović
4.a Đejna Hurtić
4.b Sandra Začinović
4.c Almira Kokanović
5.a Arlett Stojanović
5.b Meliha Parla
5.c Meridijana Sadović
6.a Vila Sutović
6.b Alma Muslić
6.c Ivana  Šanje
7.a Amela Karabeg
7.b Almira Kokanović
7.c Jasmila Žbanić/Hašima Ćurak
8.a Emina Abrahamsdetter
8.b Enes Sadović
8.c Amela Bilajac
8.d Edina Džomba
8.e Mirza Čehajić
9.d Emira Mušić
9.e Amra Gurda

OKVIRNI  PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

Redni broj Dnevni red Zaduženja Vrijeme
1. 1. konstituisanje Vijeća roditelja za školsku 2012/13. godinu Direktor Oktobar
2. razmatranje Izvještaja o realizaciji GPŠ za prošlu školsku godinu Direktor
3. upoznavanje sa značajnijim aktivnostima iz GPRŠ za školsku 2012 /13. godinu kao i prijedloga Programa rada Vijeća roditelja u ovoj školskoj godini (uz izvještaj o radu u protekloj školskoj godini) Pedagog Predsjednik Vijeća
4. upoznavanje sa Poslovnikom o radu Vijeća Direktor
5. identifikacija potreba škole i roditelja – mogućnosti uključivanja roditelja Direktor
2. 1. usvajanje zaključaka sa predhodne sjednice Predsjednik Novembar
2. informacije o uspjehu učenika i realizaciji GPŠ za protekli period Direktor
3. potrebe i poteškoće po razredima i odjeljenjima i mogućnosti rješavanja istih Vijeće roditelja
3. 1. usvajanje zaključaka sa predhodne sjednice Predsjednik Januar
2. razmatranje izvještaja o uspjehu učenika u učenju i vladanju kao i realizacija GPŠ na kraju 1. polugodišta Direktor
3. razmatranje aktivnosti na rješavanju teškoća po razredima Vijeće roditelja
4. prijedlog aktivnosti i sadržaja organizacije Dana roditelja u školi Vijeće roditelja
4. 1. usvajanje zaključaka sa predhodne sjednice Predsjednik Mart
2. razmatranje izvještaja o uspjehu učenika i realizacija GPŠ za predhodni period Direktor
3. rezultati učenika i škole na dosadašnjim takmičenjima Direktor
4. pripreme za realizaciju Dana roditelja – program i zaduženja Pedagog
5. 1. usvajanje zaključaka sa predhodne sjednice Predsjednik Juni
2. analza uspjeha i realizacije GPP škole Direktor
3. analiza saradnje sa roditeljima sa posebnim akcentom na Dane roditelja Pedagog
4. analiza rada Vijeća roditelja i prijedlozi za unapređenje Predsjednik

Na 1. sjednici Vijeća roditelja Program rada VR će biti, po potrebi, dopunjen ili izmjenjen na osnovu prijedloga roditelja.